perjantai 7. kesäkuuta 2013

Puheenjohtaja Helena Ranta Kajaanin yhdistyksen vieraanaKalevalanpäivänä Kajaanin Akateemiset naiset saivat vieraakseen liiton puheenjohtaja Helena Rannan.  Helena aloitti vierailunsa luennoimalla Kajaanin lukion opiskelijoille aiheesta Työni maailman kriisialueilla. ”Lukiolaisia kiinnosti, miten sotarikostutkija jaksaa henkisesti rankkaa työtään”, otsikoi Kainuun Sanomien (1.3.2013) toimittaja Marjukka Väisänen lukiolaisten kiinnostuksen aiheeseen. Lukiolaiset seurasivat keskittyneesti ja tarkkaavaisesti Helenan kertoessa eri puolilla maailmaa (muun muassa Balkanilla, Irakissa, Tshetsheniassa, Perussa, Nepalissa, Boliviassa) ja lukuisissa muissa maissa tekemästään työstä sotarikosten uhrien ja heidän omaistensa parissa. Helena vastasi myös opiskelijoiden esittämiin kysymyksiin rajoitetun aikataulunsa puitteissa – opiskelijoiden kiinnostus harvinaisen vieraan työtä kohtaan herätti runsaasti mielenkiintoa ja kysymyksiä olisi riittänyt pitempäänkin vastattavaksi. Vierailu jatkui kajaanilaisessa paikallisradio Kajauksessa Helenan haastattelulla.

 
SANL:n hallituksen
jäsen Aune Kariluoto, Kajaanin yhdistyksen
taloudenhoitaja Ainomarja Sissala,
SANL:n puheenjohtaja Helena Ranta ja Kajaanin Akateemisten
Naisten pj Helena Aaltonen.
Puheenjohtajamme Helena Ranta sai ensivisiitillä Kajaanin akateemisia naisia tavatessaan kuulla Kajaanin yhdistyksen olevan keskisuuri, aktiivinen noin 60 jäsenen yhdistys, jonka jäsenet kokoontuvat kerran kuukaudessa joko kuuntelemaan eri alojen asiantuntijoiden luentoja tai vierailevat luonnossa esim. sieniretkellä tai paikallisessa teollisuusyrityksessä. Kajaanin yhdistyksen toimintaan liittyy olennaisena osana myös kirjallisuuspiirin toiminta kerran kuukaudessa ajankohtaisten kirjojen parissa. Kirjallisuuspiirin toiminnasta vastaavat yhdistyksemme kirjallisuusalan asiantuntijat. Kajaanilaiset akateemiset naiset ovat myös organisoineet Luetaan yhdessä - lukupiirin, johon on osallistunut aktiivisesti viikoittain maahanmuuttajanaisia.

Puheenjohtaja Helena Ranta Kajaanin
Kalevala -juhlassa
Puheenjohtaja Helena Rannan vierailu Kajaanissa, syntymäkaupungissaan, jatkui Kalevala -juhlan
puhujana Kajaanin kongressi- ja kulttuurikeskuksessa Kaukametsässä. Helenan puheen aiheena oli Naisiin kohdistuva väkivalta. Kalevala -juhlan Kajaanissa ovat perinteisesti järjestäneet Kajaanin Kalevalaiset Naiset sekä Elias Lönnrot -seura. Kajaanin Akateemiset Naiset oli tänä vuonna myös yksi juhlan järjestäjistä.
Lämpimät kiitokset Helenalle kajaanilaisia ilahduttavasta vierailusta.  Tervetuloa toistekin!

Teksti ja kuvat:

Armi Saari
Kajaanin Akateemisten Naisten sihteeri

(Saaren teksti on julkaistu lyhennettynä versiona myös SANL:n Minervassa 2/2013)

Gradupalkinnot Marita Hiipakalle ja Pia Aaltoselle


Tampereen Akateemiset Naiset ry (Tanry) myönsi vuoden 2013 gradupalkinnot diplomi-insinööri Marita Hiipakalle ja yhteiskuntatieteiden maisteri Pia Aaltoselle. Palkinnot jaettiin nyt toisen kerran ja ne ovat arvoltaan 300 euroa. Palkinnon avulla Tanry haluaa kiinnittää huomiota ansiokkaisiin opinnäytetöihin ja kannustaa naisia akateemiseen toimintaan. Palkinnon saajat valitsi työryhmä, johon kuuluivat Stiina Hänninen, Ritva Perttu ja Niina Viitasalo.

Kuluttajien muovijätettä halutaan kierrättää

Marita Hiipakan Tampereen teknillisessä yliopistossa tekemä diplomityö tarkastelee mahdollisuuksia kierrättää muoveja nykyistä enemmän. Muovijätettä tulee sekä muoviteollisuudesta että kuluttajilta. Muoviteollisuuden tuotantojäte kierrätetään nykyisin hyvin tehokkaasti jo tuotantoprosessissa. Sen sijaan kuluttajilta tulevan muovijätteen kierrätys on haasteellista, koska muun muassa muovien likaisuus, useiden muovien sisältyminen samaan jätejakeeseen sekä muovien hajoaminen prosessoinnin ja käyttöiän aikana vaikuttavat kierrätysmuovin ominaisuuksiin niin, että tälle muovijätteelle ei ole löytynyt merkittäviä teollisia hyödyntämiskohteita. Osa kuluttajien tuottamasta muovijätteestä poltetaan nykyisin energiaksi, mutta suurin osa päätyy kaatopaikalle. EU:n jätedirektiivi ohjaa kuitenkin tiukkoihin kierrätystavoitteisiin myös muovien osalta. Tämän vuoksi niiden kierrätystä olisi lisättävä myös Suomessa.

Marita Hiipakan diplomityö osoittaa, että kuluttajilta tulevaa muovijätettä voidaan mekaanisesti muokata uusien tuotteiden raaka-aineeksi, mutta muokkausprosessi on melko kallis. Jotta kierrätys olisi järkevää, tulisi myös löytää uusia tuotesovelluksia, joihin kuluttajamuovista tuotettua kierrätysraaka-ainetta voitaisiin käyttää. Kuluttajilta tulevan muovijätteen kierrättäminen lisäisi huomattavasti muovien materiaalikierrätyksen astetta Suomessa.

Maahanmuuttajat tarvitsevat tukea vanhemmuuteen

Pia Aaltosen Tampereen yliopistossa valmistunut sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma käsittelee sukupolvien välisiä suhteita maahanmuuttajaperheissä. Hän havaitsi, että maahanmuuttajaperheet suhtautuvat tulevaisuuteen myönteisesti ja ajattelevat, että lapset sopeutuvat uuteen asuinmaahan vanhempiaan paremmin. Samalla he kokevat, että uuden asuinmaan kulttuuri uhkaa perheen yhteisyyttä ja jatkuvuutta. He pyrkivät etsimään kummastakin kulttuurista omalle tilanteelleen parhaimmat piirteet ja suosivat monikulttuurisuutta. Pia Aaltonen kehottaa pohtimaan keinoja, joilla yhteiskunta voisi tukea ensimmäisen polven maahanmuuttajien vanhemmuutta.

Aiheet ajankohtaisia ja tärkeitä

Pia Aaltosen pro gradun valintaa palkintotyöksi työryhmä perusteli aiheen ajankohtaisuudella ja tärkeydellä. Maahanmuuttajaperheiden vanhempien näkemyksiä nuorten sulautumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan ja sukupolvien välisistä suhteista on tutkittu vähän. Tutkielman teoriatausta, teoreettiset käsitteet ja analyysi on rakennettu oivallisesti toimivaksi kokonaisuudeksi. Tutkimuksessa muodostettu mallitarina ja vastapuhe sekä suomalainen kulttuuri kesytettävänä vieraana tuovat esille monipuolisesti ja mielenkiintoisella tavalla maahanmuuttajavanhempien näkemyksiä sukupolvien välisistä suhteista ja mahdollisista ristiriidoista. Kokonaisuutena tutkielma on toteutettu erinomaisesti ja sen tulokset ovat kiinnostavia.

Marita Hiipakan diplomityön palkitsemista puolsi se, että se edustaa tieteenalaa, joka ei ole tyypillisesti naisia houkutteleva. Hiipakka on rikkonut rajoja ja toivottavasti kaatanut aitoja hankkiessaan diplomi-insinöörin tutkinnon materiaalitekniikan alalta. Marita Hiipakka on aiemmalta koulutukseltaan filosofian tohtori. Palkintotoimikunnan, mielestä on erityistä, että väitöksen jälkeen häneltä löytyi intoa uuden tieteenalan opiskeluun ja hankkia siitä maisterintutkinto.

Lue lisää:
Marita Hiipakka, Diplomityö Muovien kierrätys, 2012, TTY, Muovi ja elastomeeritekniikka.

Pia Aaltonen, 2012, Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Vieraan kesyttäminen – Perheen sukupolvien väliset suhteet maahanmuuttajataustaisten vanhempien kertomana.

Teksti Leena Kuupakko
Kuvat Leena Kuupakko ja Hely Raivio

(Kuupakon teksti on julkaistu lyhennettynä myös SANL:n Minerva-jäsenlehdessä 2/2013.)