torstai 3. lokakuuta 2019

Koulutuksen ja työelämän tasa-arvoistaminen hyötyisi kansainvälisestä yhteistyöstä

Suomen hallitus miettii parhaillaan, miten koulutusta pitäisi uudistaa vastaamaan työelämän tarpeita 2030-luvulla (Yle 28.9.2019). Visio 2030 -työn lisäksi hallitusohjelmassa mainitaan osaamisen ja oppimisen tiekartta sekä korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma. Näin laaja poliittinen panostus koulutukseen on hyvin tervetullutta.

Korkeakoulutettujen määrän nosto 50 prosenttiin nuorista aikuisista on kunnioitettava tavoite, mutta riittääkö prosentuaalinen tavoite kaiken osaamisen saamiseksi käyttöön? Tässä voimme hyödyntää kansainvälistä yhteistyötä.

Suomalaista työelämää leimaa vahva eriytyminen naisten ja miesten ammatteihin. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 suomalaisista palkansaajista vain 9,3 % sijoittui ammatteihin, joissa on tasaisesti naisia ja miehiä.

Ammatillinen eriytyminen noudattaa koulutusalojen sukupuolisegregaatiota. Yhdeksän kymmenestä terveys- ja hyvinvointi­alojen koulutuksen ja kasvatus­tieteiden koulutuksen suorittaneista on naisia, kun taas miehet muodostavat lähes vastaavan enemmistön tekniikan ja ICT-alan suorittaneista.

Yksilön kokeman epätasa-arvon lisäksi koko yhteiskunta häviää, mikäli osaaminen ei kohdennu oikein eikä työvoiman kysyntä ja tarjonta kohtaa markkinoilla. Euroopan tasa-arvoinstituutin mukaan teknistieteellisten, ns. STEM-alojen sukupuolisegregaation purkaminen kasvattaisi EU-maiden bruttokansantuotetta jopa 600-800 miljardia vuoteen 2050 mennessä. Naisvaltaisten alojen vähäisempi arvostus näkyy yhä palkkauksessa ja sitä myöten myös naisten matalimmissa eläkkeissä. Lisäksi naisten ja miesten jakautuminen eri aloille jäykistää työmarkkinoita.

Suomalaiset myös haluavat nykyistä monimuotoisempaa työelämää. Tasa-arvobarometrin 2017 mukaan 76 % miehistä ja 83 % naisista oli sitä mieltä, että teknisten ja ICT-alojen (tietojenkäsittely ja tietoliikenne) työtehtävissä tulisi olla enemmän naisia. Suomalaiset myös arvioivat sekä talouselämän että yritysten hyötyvän, jos johtopaikoilla olisi enemmän naisia (naisista 89 %, miehistä 71 % samaa mieltä).

Suomessa koulutuksen ja työelämän segregaatiota on yritetty purkaa jo kolme vuosikymmentä ilman suurempaa menestystä. Joillekin tämä on todiste tilanteen luonnollisuudesta: tytöt ja pojat ovat pohjimmiltaan erilaisia ja suuntautuvat siksi eri aloille. Tulkintaa puolustetaan myös sillä, että koulutuksen ja työelämän sukupuolen mukainen eriytyminen on kansainvälinen ilmiö, jos kohta Suomessa sukupuolisegregaatio onkin Pohjoismaiden jyrkintä.

Tutkimusten mukaan segregaatiossa ei ole osaamisen puutteesta. Nuorten alavalintaa ohjaavat eri ammateista saadut tiedot ja asenteet. Myös yhteiskunnallisella keskustelulla on merkitystä. Epävarmat nuoret tekevät ”turvallisia” valintoja: vaatii rohkeutta hakeutua vähemmistön edustajaksi alalle, jonka kuulee toistuvasti olevansa nais- tai miesvaltainen. Rakenteellinen syrjintä sekä roolimallien puute pahentavat tilannetta.

Asenteiden ja rakenteiden muuttaminen ei ole helppoa. Suomessa on 1970-2010-luvuilla toteutettu yli 300 kehittämishanketta, joissa on pyritty koulutuksen ja työelämän segregaation lieventämiseen. Hankkeille on tyypillistä, että ne loppuvat kesken hyvin alkaneen työnsä ja että niiden hyvät käytännöt jäävät vaille laajempaa huomiota.

Tutkijoiden mukaan pysyvän muutoksen aikaansaamiseksi on keskityttävä kasvatusinstituutioiden, vapaa-ajan ympäristöjen sekä työelämän asenteiden ja arvojen muuttamiseen.

Poliittinen tahto auttaa pitkälle. Vielä pidemmälle päästään, jos hyödynnetään kansainvälisten verkostojemme tietoa ja kokemusta.

Haasteet Britanniassa ovat hyvin samankaltaisia. Vain 26% STEM-aloilta valmistuvista opiskelijoista ja 22% työvoimasta on naisia. Suurimpien pörssiyhtiöiden johtoryhmissä naisia on 30 prosenttia.

Monimuotoisuus ja tasa-arvo STEM-koulutuksessa ja työelämässä on yksi Britannian hallituksen prioriteeteista. Aiemmin tänä vuonna se julkaisi strategiansa ”Sukupuolten välinen tasa-arvo kaikissa vaiheissa: tiekartta muutokseen”. Tiekartassa sitoudutaan vaikuttamaan sitkeisiin sukupuolittuneisiin esteisiin eri elämänvaiheissa. Britanniassa hyödynnetään myös STEM-lähettiläitä, jotka monipuolistavat mielikuvia tieteellisteknillisten alojen uravaihtoehdoista.

Britanniassa myös tutkimusrahoitus on tietyillä aloilla sidottu tasa-arvon toteutumiseen. Vuonna 2005 perustettu Athena SWAN Charter edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja tukee naisten asemaa STEM-aloilla korkeakoulutuksessa. Athena SWAN on otettu käyttöön yli 160 yliopistossa ja tutkimuslaitoksessa Britanniassa, Irlannissa ja Australiassa. Britannian suurin kliinisen lääketutkimuksen rahoittaja The National Institute for Health Research vaatii rahoittamiltaan hankkeilta tasa-arvon toteutumisen osoittamista Athena SWAN Charterin kautta. Suomessa tällaista panostusta ei ole vielä nähty. WISE kampanja puolestaan on koonnut verkoston STEM-aloilla työskenteleviä naisia, jotka edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa koulun penkiltä yritysten hallituksiin.

Toimimalla yhdessä ja kansainvälisten kumppanien kanssa vahvistamme yksittäisten toimijoiden vaikutusta, oppimme toisiltamme ja saavut kestävän muutoksen, josta yhteiskunnat hyötyvät sekä taloudellisesti että sosiaalisesti.

Professori Carole Mundell, Chief Scientific Adviser, UK Foreign and Commonwealth Office
Toimitusjohtaja Susanna Sulkunen, Suomen Akateemisten Naisten Liitto

Professori Mundell on pääpuhujana Suomen Akateemisten Naisten Liiton ja sen Itämeren alueen sisarjärjestöjen koulutuksen tasa-arvoseminaarissa, joka järjestetään Tiedekeskus Heurekassa lauantaina 12.10.2019.Jämställdhet inom utbildning och arbetsliv gynnas av internationellt samarbete


Finlands regering överväger som bäst hur utbildningen kunde förnyas för att bättre svara mot de krav arbetsmarknaden ställer på 2030-talet (Yle 28.9.2019). I regeringsprogrammet nämns förutom arbetet på ”Vision för 2030” en vägkarta för kunskap och lärande och en plan för att göra högskolestudier lättare tillgängliga. En såhär bred politisk satsning på utbildning är mycket välkommen.

En höjning på 50% av högskolestuderande unga vuxna är ett aktningsvärt mål men kommer denna procentuella höjning att räcka till för att få kunskapen att tas i bruk? Här kan vi dra nytta av internationellt samarbete.

Den finländska arbetsmarknaden präglas av en klar uppdelning mellan kvinnliga och manliga yrken. Enligt Statistikcentralen  arbetade år 2016 endast 9,3 %  löntagare i Finland i yrken med lika många kvinnor och män.

Könssegregering av jobben går parallellt med könsegregering inom utbildning. Nio av tio som studerat hälso-och sjukvård och pedagogik är kvinnor medan männen åter är i nästan motsvarande majoritet bland dem studerat teknik och ICT.

Om en individ uppfattar sig som icke jämställd och om kunnandet är felinriktat och om inte utbud av och efterfrågan på arbetskraft möts förlorar hela samhället. Enligt Europeiska institutet för jämställdhet mellan könen kunde man genom att minska klyftorna mellan könen inom utbildningen för vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap (STEM) öka bruttonationalproduktionen för EU-länderna med upp till 600-800 miljarder fram till år 2050. Den lägre uppskattningen av kvinnodominerade yrken märks fortfarande i lönesättning och i och med det också pensionerna. Dessutom leder könsegregation av jobben till en trögare arbetsmarknad.

Finländarna vill också ha ett mångsidigare arbetsliv. Enligt jämställdhetsbarometern år 2017 är 76% av männen och 83% av kvinnorna  av åsikten att det borde finnas fler kvinnor som sysslar med databehandling och teleteknik. Finländarna (kvinnor 89 % , män 71%) anser även att näringslivet och företagen drar nytta av att fler ledarposter besätts av kvinnor.

I Finland har man under 30 år utan större framgång försökt bryta könssegregration inom utbildning och arbetsliv. För en del är detta ett bevis på ett naturligt tillstånd: flickor och pojkar är i grunden olika och söker sig därför till olika branscher. Den här tolkningen  försvaras också med att könssegregering är ett internationellt fenomen även om den i Finland ändå anses vara vara tydligast i Norden.     

Enligt forskningen är segregrering inte fråga om brist på kunskap. Hur ungdomar väljer yrke har att göra med vilken information de fått och vilka förhandsföreställningar de har om olika branscher. Osäkra ungdomar gör ett "säkert” val: det kräver mod att söka sig till ett jobb som alltid ansett vara mans-eller kvinnodominerat och på så sätt bli en minoritetsrepresentant. Situationen försämras också av strukturell segregrering och brist på rollmodeller.

Att råda bot på förhandsföreställningar och strukturer är inte lätt. I Finland har man  under 1970 och 2010 – talen genomfört över 300 utvecklingsprojekt som har gått ut på lindra segregration i utbildning och arbetslivet. Typiskt för projekten har varit att att de avslutats mitt i arbetet efter en lyckad start och att exempel på goda tillämpningar inte ägnats någon större uppmärksamhet.

För att få en bestående förändring till stånd bör man enligt forskarna koncentrera sig på att ändra värderingar och inställningar på utbildningsanstalterna, i arbetslivet och fritidsverksamheten.

En politisk vilja leder långt. Ännu längre leder det om vi drar nytta av våra internationella nätverks know how och erfarenhet.

Utmaningarna i Storbritannien är av liknande slag. Endast 26% av studerande i STEM-branscher och 22 % av arbetskraften består av kvinnor. I de större börsbolagens ledningsgrupper är ca 30 % kvinnor.

Mångfald och jämställdhet i STEM-utbildning och arbetsliv är en av   Storbritanniens regering  prioriteringar. Tidigare i år publicerade regeringen sin strategi ”Jämställdhet mellan könen i alla sammanhang: Ändrad vägkarta”. Med vägkartan vill man påverka sega könssegregerande hinder i olika livskeden. I Storbritannien använder man sig också av STEM-ambassörer som utvecklar och visar på alternativa yrkesval i vetenskapligt-tekniska branscher.

I Storbritannien är också forskningsbidrag på vissa områden  bundna till förverkligande av jämställdhet. Athena SWAN Chartergrundad 2005 befrämjar jämställdhet mellan könen och stöder kvinnornas ställning gällande högskoleutbildning i STEM-branscher. Över 160 universitet och forskningsanstalter i Storbritannien, Irland och Australien har tagit Athena SWAN i bruk. National Institute for Health Research, Storbritanniens största bidragsgivare för klinisk medicinsk forskning kräver av de projekt det stöder via Athena SWAN Charter ett visat förverkligande av jämställdhet. En liknande satsning har vi ännu inte upplevt i Finland. WISE-kampanjen har å sin sida förenat kvinnor som jobbar i STEM-branscher till ett nätverk som befrämjar jämställdhet mellan könen allt från skolbänkarna till företagsstyrelser.

Genom gemensamt arbete och tillsammans med våra samarbetspartners stöder vi enskilda aktörers insatser, lär av varandra och får en hållbar förändring som våra samhällen drar nytta av både ekonomiskt och socialt.

Professor Carole Mundell, Chief Scientific Adviser, , Chief Scientific Adviser, UK Foreign and Commonwelth Office
Verksamhetsledare Susanna Sulkunen, Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund.

Professor Mundell är huvudtalare vid seminariet om jämställdhet inom utbildning, arrangerat av Finlands Kvinnliga Akademiska Förbund och dess systerföreningar från Östersjöområdet. Tid och plats 12.10 2019 i Vetenskapscentret Heureka.


(Svensk översättning: Marie-Louise Blåfield)