torstai 15. heinäkuuta 2021

Naisten koulutusprojekti Nepalissa aloitettiin Akateemisten Naisten tuella

Nepalin Akateemisten Naisten puheenjohtaja Ramita Suwal lähettää kaikille Suomen Akateemisten Naisten Liiton jäsenille lämpimät kiitokset Liiton joulukeräyksestä ja arvokkaasta rahallisesta panoksesta Nepalin naisten hyväksi. Keräyksen tuotto on mahdollistanut naisten koulutusprojektin aloittamisen Kathmandun lähellä Godawarin hallinnollisella alueella.  

Nepalin Akateemisten Naisten pj  Mrs. Ramita Suwal (3. vas), Godawarin alueen vara-aluejohtaja (2. vas), opettajia ja järjestön jäseniä.

Projekti on kokonaisuudessaan kolmivuotinen ja ensimmäinen vuosi 2021 on nyt lähtenyt käyntiin. Huhtikuun alussa toteutettiin ensin kouluttajakoulutus (Training of Trainers, ToT), jossa oli seitsemän osallistujaa, joilla on kokemusta lukutaidottomien naisten opettamisesta.

Kolmivuotinen projekti alkoi kouluttajien koulutuksella ja perehdytyksellä.

Godawarin alueella koulutus toteutetaan sekä Chapagaun että Thaiban kylässä. Molempiin ryhmiin on valittu 20 naista, joilla ei aiemmin ole ollut mahdollisuutta käydä koulua. Niinpä ensimmäisessä kolmen kuukauden jaksossa keskitytään lukutaidon kehittämiseen. Tämän jälkeen perehdytään työllistymisen parantamiseen ja mikroyrittäjyyden perusteisiin (economic empowerment).

Chapagaun kylän osallistujanaisia kouluttajien (vas) ja Ramita Suwalin sekä projektikoordinaattori Bina Maharjanin seurassa (oik).

Chapagaun kylässä projekti aloitettiin huhtikuun alkupuolella ja Thaiban kylässä huhtikuun loppupuolella. Valitettavasti koronan vuoksi projekti on toistaiseksi keskeytetty, mutta sitä jatketaan heti kun mahdollista. 

Thaiban kylässä naisten koulutus alkoi huhtikuun lopulla 2021.

On hienoa, että projekti ehti organisoitua ja alkaa – valittiin opettajat ja osallistujat, löydettiin sopivat koulutustilat, hankittiin kirjoja ja koulutarvikkeita ja ehdittiin kokoontua muutaman kerran. Myös alueen julkisen hallinnon johto on pitänyt avauksissa tervehdyksensä. 

Tästä on helppo jatkaa, kun koronatilanne sen sallii. Toivotaan, että se on pian, joten kuulemme heistä sitten jälleen.

Teksti:  Heli Isohookana ja Christine Ek-Kommonen
Kuvat:  Ramita Suwal ja Nepalin Akateemiset Naiset


Utbildningsprojektet för kvinnor i Nepal har startat med stöd från Kvinnliga Akademiker


Ordföranden för Nepals akademiska kvinnor, Ramita Suwal, sänder ett varmt tack till alla medlemmar i Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund för Förbundets julinsamlingen och för det värdefulla ekonomiska stödet för Nepals kvinnor. Insamlingens medel har gjort det möjligt att starta utbildningsprojekt för kvinnor i närheten av Katmandu i Godawari området.

Nepals akademiska kvinnors ordförande Mrs. Ramita Suwal (tredje från vänster), vice kommunchefen för Godawari (andra från vänster), de övriga är lärare och föreningens medlemmar.

Projektet sträcker sig över tre år med början år 2021. I början av April förverkligades först utbildningen av sju lärare (Training of Trainers, ToT) som alla har erfarenhet av att undervisa kvinnor som inte kan läsa.
Det treåriga projektet började med lärarnas utbildning och introduktion.

På Godawari området förverkligas undervisningen i två byar, Chapagau och Thaiba. Till vardera gruppen har valts 20 kvinnor som inte har haft möjlighet att gå i skola tidigare. Sålunda koncentreras undervisningen under de tre första månaderna på att utveckla läskunnigheten. Efter denna period bekantar man sig med möjligheterna att förbättra sysselsättningen och grunderna till mikroföretagsamhet (economic empowerment).

Deltagarna i byn Chapagau och lärarna (till vänster),  Ramita Suwal och projekt kordinator Bina Maharajani (till höger).

Enligt planerna startade projektet i byn Chapagau i början av April och i byn Thaiba i slutet av April. Tyvärr har man på grund av koronaviruset varit tvungen att avbryta projektet men det kommer att fortsätta genast då det är möjligt.

I byn Thaiba började projektet i slutet av april 2021.

Det är positivt att man hann planera och påbörja projektet – välja lärarna och deltagarna, hitta lämpliga undervisningslokaliteter, skaffa böcker och annat undervisningsmaterial. Lyckligtvis hann man till och med samlas några gånger.

Vid öppnandet av kurserna har ledare för den regionala förvaltningen deltagit med hälsningstal.
Nu är det lätt att fortsätta när koronasituationen gör det möjligt. Vi hoppas att det blir snart och att vi får höra mera om hur projektet löper.

Text: Heli Isohookana och Christine Ek-Kommonen
Bilder: Ramita Suwal och Kvinnliga Akademiker i Nepal

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti