torstai 5. syyskuuta 2013

AKATEEMISIIN NAISIIN KOHDISTUVA PERHEVÄKIVALTA - Uusi oppimiskumppanuushanke alkaa

Suomen akateemisten naisten liitto aloittaa syyskuussa uuden elinikäisen oppimisen ohjelman kuuluvan Grundtvig-oppimiskumppanuus-hankkeen teemasta Domestic Violence Met by Educated Women (lyhennettynä DVMEW).

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio CIMO on hankkeen kansallinen toimija ja se on välittänyt hakemuksemme Euroopan komissiolle, joka on myöntänyt 16.000 euron kansallisen rahoituksen kaksivuotiselle projektille. Projektissa ovat mukana seuraavat eurooppalaiset partnerit: Saksan, Romanian ja Slovenian akateemisten naisten liitot, Konstruktiivisen kasvatustieteen keskus (Saksa / Kiel), Kyrklunds’ Consulting International (Ruotsi) ja Suomen Akateemisten Naisten Liitto. Kaikkiaan hankkeessa on siis kuusi partneria. Näiden partnereiden edustajina, hankkeen suunnittelijoina ja kontaktihenkilöinä ovat olleet: Ana Rodrigues (Saksa), Clementina Timus (Romania), Darja Teran (Slovenia), Elena Dingu-Kyrklund (Kyrklunds’ Consulting International), Peter Krope (Zentrum für Konstruktive Erziehungswissenschaft e.V., Kiel), ja koordinaattori Raija Sollamo (Suomi). Seitsemäskin eli Bulgarian akateemisten naisten liitto oli mukana hakemuksessamme, mutta Bulgarian kansallisessa kilpailussa se jäi varasijalle. Lokakuun loppuun mennessä selviää, nouseeko se varasijalta rahoitettavien osaprojektien joukkoon.

Hyväksymismenettely on monipolvinen: Paitsi että koko projektin pitää saada Euroopan komission hyväksyntä, lisäksi jokaisen maan on saatava omalle osaprojektilleen kansallisen EU-toimistonsa tuki. Kaikki ne kumppanit, jotka nyt on hyväksytty mukaan, saavat 16.000 euron kansallisen rahoituksen. Rahoitus on tarkoitettu liikkuvuuden edistämiseen eli yhteisiin kansainvälisiin kokouksiin osallistumista varten. Hankesuunnitelmassa on kuusi kansainvälistä kokousta: Tukholma, Paderborn, Bucharest, Ljubljana, Sofia ja Helsinki. Mikäli Bulgariaa ei hyväksytä mukaan, Sofian kokous ei ilmeisesti toteudu.

Mihin hankkeessa pyritään?

Kunnianhimoinen päämäärä on nostaa akateemisten naisten kokema perheväkivalta Euroopan laajuiselle agendalle. Oppimiskumppanuushankkeen partnerit tekevät kyselyjä ja pieniä selvityksiä eri maissa, analysoivat tuloksia ja kokoavat tietoja akateemisiin naisiin kohdistuvasta perheväkivallasta. He järjestävät kuusi kansainvälistä ja useita kansallisia kokouksia tästä aiheesta. Loppuraportti kokoaa kaikkien partnereiden yhteiset tulokset. Hankkeen tarkoitus on tuottaa uutta tietoa tästä surullisesta ilmiöstä ja levittää maasta toiseen parhaita käytänteitä perheväkivallan ehkäisemiseksi.

Hanke keskittyy akateemisiin naisiin ja heidän lapsiinsa ja perheenjäseniinsä. Halusimme aloittaa itseämme lähellä olevasta ongelmasta, ovathan kaikki partnerit akateemisia naisia ja heidän järjestöjään. Tosin Konstruktiivisen kasvatustieteen keskuksen ja sen johtajan professori Peter Kropen myötä hankkeeseen tulee myös miesten näkökulmaa ja asiantuntemusta. Naisiin kohdistuva perheväkivalta on niin laaja ja rannaton alue, että halusimme erottaa siitä yhden tarkkarajaisen alueen selvitystyömme kohteeksi.

Hankkeessa kysytään, onko eri EU maiden välillä eroja siinä, miten perheväkivalta ymmärretään ja määritellään. Nämä erot huomioon ottaen projektissa muotoillaan mahdollisimman luotettavia suosituksia siitä, kuinka perheväkivaltaa voidaan välttää ja ehkäistä. Kansainvälinen hanke tuottaa eurooppalaista lisäarvoa. Siinä opitaan toinen toisiltaan parhaita käytänteitä, siinä tullaan tietoisiksi kulttuurisista eroista eri maiden välillä. Kansallinen näkökulma tähän globaaliin ongelmaan olisikin aivan liian suppea, varsinkin vilkkaan maasta maahan muuton takia.

Sekä akateemisina oppijoina, liittojemme jäseninä että luottamushenkilöinä me opimme tuntemaan tämän surullisen ilmiön paremmin ja näemme myös niiden järjestöjen työn tärkeyden, jotka jo nyt taistelevat kaikkea naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan, tarjoavat turvakoteja ja pyrkivät muuttamaan lainsäädäntöä, jotta naisten ja miesten välinen tasa-arvo toteutuisi paremmin ja naiset ja lapset säästyisivät perheväkivallalta ja sen ikäviltä seurauksilta. Hankkeen jälkeen Euroopan akateemisten naisten liitoilla on enemmän tietoa akateemisiin naisiin kohdistuvan perheväkivallan erityispiirteistä ja paremmat mahdollisuudet auttaa ja tukea sen uhreja. Sekä kansalliset että kansainväliset yhteistyöverkostot lujittuvat hankkeen myötä. Vahvoilla eurooppalaisilla verkostoilla on valtaa ja voimaa vaatia ja toimeenpanna muutoksia.

Jokaista SANL:n jäsentä tarvitaan

Koko hankkeen koordinaattorina toimii professori (emerita) Raija Sollamo. Erityisesti sekä Vantaan että Espoon ja Kauniaisten yhdistykset ovat luvanneet olla aktiivisia tässä hankkeessa ja sen toteuttamisessa. Varmasti pyydämme apua muiltakin liiton jäseniltä. Toivottavasti uudesta asiantuntijarekisteristä on apua etsittäessä tähän hankkeeseen päteviä henkilöitä. Luomme tätä hanketta varten kansallisen asiantuntijaverkoston. Tulemme tekemään myös kyselyn kaikille liittomme jäsenille heidän mahdollisesti kokemastaan (tai lähipiirissä näkemästään) perheväkivallasta.
 
Hankkeen koordinaattori emerita professori Raija Sollamo
Perustamme hankkeelle omat www-sivut, joilta kaikki jäsenet ja ulkopuolisetkin voivat seurata hankkeen etenemistä.

Toivon, että kaikki liittomme jäsenet suhtautuisivat hankkeeseen positiivisesti ja olisivat tarvittaessa tukemassa sitä omalla asiantuntemuksellaan.

Raija Sollamo
Hankkeen koordinaattori
raija.sollamo[a]helsinki.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti