torstai 5. syyskuuta 2013

Kvinnliga Akademiker i Vasa rf 70-års jubileum 20.4.2013Kvinnliga Akademiker i Vasa firade sitt 70-års jubileum 20 april 2013 på restaurang il Banco, där 30 personer deltog i festligheterna. Festligheterna inleddes med skön klassisk musik och sång av Ulrica Berg och Katrin Lax. Ordförande för Kvinnliga Akademiker i Vasa Marianne Buss hälsade gästerna välkomna. Förbundets ordförande, professor Helena Ranta från Institutionen för rättsmedicin vid Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet höll festtalet om temat ”Rättvisa för levande – rättvisa för döda” .

Ordförande HvM Marianne Buss gav en kort översikt över föreningens historia. Kvinnliga Akademiker i Vasa bildades 12.4.1943 med 23 medlemmar. Då hette föreningen Akademiskt Bildade Kvinnors Förbund. Stiftande medlemmar var lungläkaren Karin Widnäs, som var ordförande i 21 år, Ingrid West, Lydia Eriksson och Mary Nyqvist. Tandläkare Margaretha Ivars var föreningens ordförande under åren 1984-2006, i sammanlagt 22 år.

Ordförande Marianne Buss citerade Margaretha Ivars som skriver i 50-års historiken: ”Först genom ett ansvar, ett aktivt, personligt och osjälviskt tjänande kan vi komma ett stycke på väg mot en bättre morgondag och utöva ett inflytande på vår världs framtid”. Marianne Buss ville i sitt hälsningstal just lyfta fram dessa värderingar, som genomsyrar hela verksamheten och som Kvinnliga Akademiker i Vasa även framöver vill bistå, den sociala och den moraliska tilliten. Social tillit har stor betydelse i relationer och kommunikationer mellan människor. Den moraliska tilliten bygger på synen på världen som en vänlig plats med välmenande människor.

Ordförande Marianne Buss

Professor Helena Ranta inledde sitt festtal med följande ord: ”Ingen fred utan rättvisa, Ingen rättvisa utan förlåtelse”. Dessa enkla ord påminde henne om ett besök i Kamerun, år 2002, där hon som medlem i ett internationellt team opererade under den katolska kyrkan. En smutsig papperslapp med denna text hängde i Kamerun på en informationstavla bredvid ingången till kyrkan och fäste hennes uppmärksamhet. I hennes tal framkom att man efter krigsslutet år 1945 trodde att närheten till historiens värsta brott, mordet på över sex miljoner judar skulle vara ett tillräckligt vaccin att inget sådant mera sker. Men under våren 1994 mördades 800.000 män, kvinnor och barn i Rwanda under 100 dagars tid, trots internationell tillvaro.

Som en viktig resolution nämnde professor Ranta resolutionen Kvinnor, fred och säkerhet från 1325, vilken antogs av FN:s säkerhetsråd år 2000. Denna resolution syftar till att öka kvinnors deltagande i arbetet med att förebygga och lösa konflikter. En hållbar fred är inte möjligt utan kvinnor, vilka under krig blir utsatta för sexuellt slaveri, våldtäkt och tortyr. Straffriheten för brott mot kvinnor måste upphöra, poängterade Ranta och fortsatte: Domstolar, åklagare och poliser bör utbildas för att bryta könsblindheten.

Professor Helena Ranta (fotograf: Vivi-Ann Myllyniemi)Rättsmedicinska undersökningar av brott mot mänskliga rättigheter, inklusive fastställande av dödssätt och dödsorsak och en slutlig identifiering av mänskliga kvarlevor är viktiga, inte enbart ur juridisk synvinkel. För den som överlever brott, men som förlorat familjemedlemmar och närstående mänskor är det absolut nödvändigt att få veta vad som hänt med dem. Ranta framförde att dessa mänskor har rätten till vetskap för att kunna bygga upp ett liv på nytt, se mot framtiden och framför allt för att kunna bryta hatets och hämndens onda cirkel ”circulus vitiosus”, som så lätt fortsätter i generationer.

Professor Ranta sammanfattade i sitt festtal att: ”Vi får aldrig tro att förintelsen inte kan komma igen. Folkmord är aldrig en slump. Det vi måste minnas är ”Tystnaden talar sitt språk- att INTE ingripa är
medbrottsligt”.

Kvinnliga Akademiker i Vasa vill tacka professor Helena Ranta för en lärorik och intressant föreläsning, som ökade förståelsen för vilket storartat arbete Ranta utför inom FN och rättsmedicin, för kvinnor och utsatta i världen.

Efter en festlig middag fortsatte lektor Ruth Lawast att delge sina tankar kring   ”Kvinnor jag skulle vilja möta”, där hon som första kvinna lyfte fram Jesu moder, men också kvinnor ur hennes egen släkt, som haft stort inflytande på hennes liv. Också denna spegling var intressant och tankeväckande.

70-års jubiléet och festligheterna avslutades med allsång under ledning av vice ordförande Gun Jakobsson. ”Längtan till landet” ljöd högt i festsalen.

Vasa 15.8.2013

Kvinnliga Akademiker i Vasa rf.
Marianne Buss, ordförande

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti